Przedszkole Samorządowe nr 55

z Oddziałami Integracyjnymi

STATUT
Przedszkola Samorządowego nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
w Białymstoku


Białystok 2017
Statut opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm. )
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008.r w sprawie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 15 stycznia 2009 r. ( Dz. U. Nr 4, poz. 17)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. Nr 11, poz. 114)
4. Konwencja o Prawach Dziecka ( Dz. U. z 2001 r. Nr120, poz. 526)
5. Uchwały Nr XXXVI/414/05 Rady Miejskiej Białegostoku sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok

Opracowano

§1
1. Nazwa przedszkola brzmi: „Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku”.
2. Na wniosek rady rodziców lub rady pedagogicznej Gmina Białystok może nadać imię przedszkola.
3. Siedziba przedszkola znajduje się w Białymstoku przy ul. Kozłowej 25.
4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Białystok zwana dalej „gminą”.
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty, zwany dalej „kuratorem”.
6. Przedszkole posiada logo.
§2
1. Statut jest najwyższym prawem na terenie przedszkola i wszystkie przepisy prawa wewnętrznego są z nim zgodne.
2. Przedszkole działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DZ. U. Nr 95 poz. 425 ze zm. ) i rozporządzeń wykonawczych tej Ustawy.
- Aktu założycielskiego

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§3
1. Cel edukacji przedszkolnej to:
1) wszechstronnie rozwinąć wychowanka i spowodować osiągnięcie przez niego "gotowości szkolnej" zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno -kulturowym i przyrodniczym.
2. Zadania przedszkola to:
1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
2) wspomaganie rozwoju dzieci poprzez:
a) tworzenie bogatego i różnorodnego środowiska edukacyjnego i materialnego
b) zapewnienie warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka
c) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturowej i przyrodniczej
d) dostosowanie zadań do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka
3) rozwijanie i doskonalenie dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków „gotowości szkolnej” niezależnie od poziomu rozwoju.
4) rozwijanie postaw twórczych poprzez stosowanie aktywnych metod pracy
5) uzupełnianie i wspieranie wychowania w rodzinie poprzez:
a) uzgadnianie z rodzicami wspólnych kierunków i zakresów oddziaływań wychowawczych
b) proponowanie rodzicom nieodpłatnych zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli przedszkola
c) prowadzenie zajęć dodatkowych przez specjalistów na życzenie rodziców i za dodatkową odpłatnością
6) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez:
a) diagnozowanie środowiska dziecka
b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
c) pomoc rodzicom w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej wobec dziecka
d) ścisłą współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w celu udzielania dzieciom pomocy specjalistycznej
e) prowadzenie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym przez nauczycieli przedszkola i specjalistów, w miarę posiadanych środków finansowych
f) porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców wychowanków
g) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców
h)zatrudnienie: pedagoga specjalnego, logopedy, psychologa, surdopedagoga, terapeuty Integracji Sensorycznej, rehabilitanta ruchowego muzykoterapeuty - w miarę posiadanych środków finansowych
7)otaczanie szczególną troską dzieci niepełnosprawnych wymagających oddziaływań stymulacyjno - kompensacyjnych poprzez włączanie ich w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków.
8)organizowanie oddziałów integracyjnych, do których przyjmowane są dzieci niepełnosprawne z dysfunkcją słuchu, które jest schorzeniem podstawowym lub współistniejącym przy niżej wymienionych rodzajach niepełnosprawności:
• upośledzenia umysłowe w stopniu lekkim,
• opóźnienia rozwojowe w zakresie percepcji, motoryki, mowy myślenia
• choroby somatyczne
9)inicjowanie poczucia tożsamości z wzorami i normami postępowania oraz
uczenie współodpowiedzialności za własne postępowanie
10)organizowanie religii na życzenie rodziców
11)zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa i opieki w czasie pobytu w przedszkolu:
a) dzieci są pod stałą opieką osoby dorosłej
b) bezpośrednio odpowiedzialny za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci jest nauczyciel pracujący w danym oddziale
c) podczas pobytu dzieci poza budynkiem przedszkola i na placu przedszkolnym:

  * podczas pobytu dzieci z grupy ogólnodostępnej na placu przedszkolnym i na spacerze- opieka 2 osób dorosłych ( pracowników przedszkola).

 * podczas pobytu dzieci z grupy integracyjnej na placu przedszkolnym i na spacerze - opieka 3 osób dorosłych ( pracowników Przedszkola).

 * podczas wycieczki dzieci z grupy ogólnodostępnej - opieka 3 osób dorosłych ( pracowników Przedszkola).

 * podczas wycieczki dzieci z grupy integracyjnej- opieka 4 osób (pracowników Przedszkola)
d) wychowankowie są ubezpieczani od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakładzie ubezpieczeń uzgodnionym z rodzicami, na zasadzie dobrowolności
e) w nagłych wypadkach nauczyciel lub inna osoba dorosła organizuje pierwszą pomoc, wzywa lekarza, powiadamia rodziców o zaistniałym wypadku
f) w razie choroby dziecku w przedszkolu nie podaje się leków
g) rodzic (opiekun) powinien przyprowadzić dziecko do przedszkola do godz. 8,30.
h) dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, która może przejąć odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka,
i) przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i życie dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola, a także po odbiorze dziecka z przedszkola.
j)osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
3. W razie informacji ze strony wychowawcy grupy, lub dyrektora o zachowaniu dziecka, które stanowi zagrożenie wobec innych dzieci, lub wobec siebie rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka, gdyż w innym wypadku zostanie wezwane pogotowie ratunkowe.
4. Dziecko stanowiące szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia innych dzieci, może zostać skreślone z listy wychowanków na wniosek Rady Pedagogicznej.
ORGANY PRZEDSZKOLA
§4
1. Organami przedszkola są:
a) Dyrektor Przedszkola
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców lub rada przedszkola - jeżeli zostały utworzone
2. Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu:
1) zarządza i kieruje przedszkolem oraz reprezentuje je na zewnątrz zgodnie z zakresem obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień ustalonymi przez gminę;
2) organizuje i kieruje procesem wychowawczo - dydaktycznym opiekuńczym;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolu i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż raz
dwa w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające z jego sprawowania;
4) opracowuje program rozwoju przedszkola wspólnie z Rada Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy przedszkola;
5) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących oraz wstrzymuje uchwały podjęte niezgodnie z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;
6) powołuje komisje kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających o awans na stopień nauczyciela kontraktowego;
7)przydziela opiekuna nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż;
8) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
9)dysponuje środkami określonymi w planie przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
10) podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego, w szczególnych przypadkach po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;
11)współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
12)decyduje w sprawach wynikających z roli pracodawcy, w tym:
a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.
b) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
c) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń , nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
3. Rada Pedagogiczna realizuje statutowe zadania przedszkola w zakresie opieki, wychowania i nauczania:
1) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) podejmowanie uchwał w sprawach:
• zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu ich przez radę przedszkola jeżeli ta została powołana
• prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich przez radę przedszkola jeżeli ta została powołana
• ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
• statutu przedszkola oraz jego zmian,
• organizacji obserwacji pedagogicznej w przedszkolu oraz jej dokumentowania
• propozycji rozwiązania sporów zaistniałych w przedszkolu
• skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
• ustalania planów edukacyjnych
2) Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy przedszkola, w tym ramowy rozkład dnia,
b) projekt planu finansowego przedszkola,
c)wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora w sprawie przydziału stałych i dodatkowych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych
3) Rada Pedagogiczna uchwala swój regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem.
4) Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin, o którym mowa w ppkt.3.
4.W przedszkolu może działać Rada Przedszkola w skład, której wchodzą w równej liczbie:
1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców,
5. Tryb wyboru członków Rady Przedszkola:
1)rada przedszkola I kadencji powoływana jest na łączny wniosek dwóch organów tj. Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
2)w skład rady przedszkola wchodzi 3 przedstawicieli rady pedagogicznej i 3 przedstawicieli rady rodziców wyłonionych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków poszczególnych organów.
6. Powstanie Rady Przedszkola organizuje Dyrektor Przedszkola.
7.Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
7.Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
8. Rada Rodziców uchwala swój regulamin, który określa szczegółowe zasady działania i nie może być sprzeczny ze statutem.
3. Rada Rodziców:
1) występuje do Dyrektora Przedszkola z opiniami i wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, a w szczególności: statutu przedszkola, zajęć dodatkowych, organizacji pracy przedszkola, wyżywienia;
2) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności przedszkola;
3) zasady ich wydatkowania określa regulamin rady rodziców;
4) Rada Rodziców planuje swoją działalność - plan działania powinien być uchwalony nie później niż do końca października każdego roku szkolnego;
5) dokumentacja Rady Rodziców znajduje się w kancelarii przedszkola.
4. Koordynatorem współdziałania wszystkich organów przedszkola jest dyrektor, który:
1)zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ustanowionych kompetencji,
2)zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy nimi o planowanych działaniach i podejmowanych decyzjach.
5. Spory pomiędzy organami przedszkola ( z wyjątkiem dyrektora przedszkola) rozstrzyga dyrektor.
6. Spory między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej
7. Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami przedszkola rozstrzyga w zależności od podmiotu sporu gmina lub kurator.
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§5
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.
2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb przedszkola.
3.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, w przypadku oddziału integracyjnego powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
§ 6
1. Koncepcja pedagogiczna przedszkola polega na otwartości programowej i organizacyjnej.
2. W działalności wychowawczo - dydaktycznej przedszkole wykorzystuje:
osiągnięcia prac badawczych E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
1) koncepcje pedagogiczne m.in. M.Montessori, O. Decroly,
2) gimnastykę twórczą K. Orfa, R. Labana,
3) techniki pracy C. Freineta,
4) metodę „dobrego startu” w opracowaniu M. Bogdanowicz,
5) metodę „ruchu rozwijającego” W. Sherborne.
3. Praca wychowawczo - dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest na podstawie utworzonego przez dyrektora przedszkola zestawu programów wychowania przedszkolnego:
1) programu wybranego przez nauczyciela z wykazu programów opracowanych przez MEN,
2) programu własnego opracowanego przez nauczyciela/nauczycieli przedszkola,
3) programu opracowanego przez nauczyciela /nauczycieli przedszkola, z wykorzystaniem programu z wykazu opracowanego przez MEN,
4) indywidualnych programów terapeutycznych
5) programów zajęć dodatkowych.
4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
5.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności umuzykalniających, nauki języka obcego, religii i zajęć rewalidacyjnych wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lata ok. 15 min.
2) z dziećmi wieku 5 - 6 lat ok. 30 min.
6.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
§7
1.Szczegółową organizację wychowania, nauki i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie ustalonym przez Organ prowadzący.
2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza gmina, po zaopiniowaniu go przez kuratora, najpóźniej do 15 czerwca.
3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych w przedszkolu, w tym wykształcenie i sposób zatrudnienia pracowników pedagogicznych,
3) ogólną liczbę godzin finansowych ze środków przydzielonych przez gminę,
4) terminy przerw w pracy przedszkola,
5) liczbę miejsc w przedszkolu,
6) godziny otwarcia przedszkola.
§8
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który dyrektor przedszkola zatwierdza na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego i założeń programowych.
2. Ramowy rozkład dnia zawiera w szczególności:
1) godziny pracy przedszkola w zależności od pracy rodziców,
2) godziny pracy poszczególnych oddziałów w zależności od warunków
lokalowych.
3) godziny posiłków,
4) harmonogram zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli
przedszkola i specjalistów,
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia uwzględniając w szczególności:
1) potrzeby i zainteresowania dzieci,
2) właściwą proporcję czasową między formami zorganizowanymi przez
nauczyciela a swobodną działalnością dzieci,
3) czas zajęć odbywających się na powietrzu.
§9
1. Przedszkole jest prowadzone przez Gminę Białystok.
2. Przedszkole jest zakładem budżetowym, którego działalność jest finansowana przez:
1) Gminę Białystok,
2) rodziców w formie „opłat stałych” za pobyt dziecka w przedszkolu.
3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych w pt.4
4. Przerwę wakacyjną ustala gmina na wniosek dyrektor przedszkola, trwa ona l miesiąc.
5. Przedszkole jest czynne od 6.30 do 18.00. od poniedziałku do piątku.
6.Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 7.30 do 12.30.
7. Terminy dni dodatkowo wolnych od pracy i sposoby ich wprowadzania określa Regulamin Pracy Przedszkola Samorządowego nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.
8. Wysokość opłat za świadczenia wykraczające poza postawę programową wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej.
9.Przedszkole zapewnia możliwość odpłatnego korzystania z trzech posiłków dziennie wszystkim uczęszczającym dzieciom i pracownikom przedszkola na zasadzie dobrowolności za odpłatnością ustaloną na podstawie kalkulacji stawki żywieniowej obowiązującej w przedszkolu.
10.Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z diety podstawowej i bezmlecznej wszystkim dzieciom i pracownikom na zasadzie dobrowolności.
11.Kalkulację stawki żywieniowej sporządza st. ref. ds. zaopatrzenia z główną księgową w porozumieniu z dyrektorem.
12.Opłata za wyżywienie może ulegać zmianom w zależności od cen rynkowych - decyzję o jej podwyższeniu podejmuje dyrektor.
13.W przypadku nieobecności dziecka (np. choroba dziecka, pobyt w sanatorium, urlop rodziców itp.) dokonywany jest zwrot opłaty za wyżywienie, licząc od następnego dnia jej trwania, lub od pierwszego dnia nieobecności na podstawie wcześniejszego zgłoszenia rodzica, na podstawie ewidencji nieobecności w dzienniku zajęć w wysokości nie wyższej niż obowiązująca w przedszkolu dzienna stawka żywieniowa.
14. Za dziecko uczęszczające do przedszkola rodzice (opiekunowie) mają obowiązek wnosić systematycznie opłatę.
15.Opłatę za przedszkole pobiera s1. ref. ds. zaopatrzenia w terminach uzgodnionych z dyrektorem przedszkola.
16. Informacja o terminach płatności podawana jest co miesiąc w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń.
17.Opłata za przedszkole powinna być pobrana od rodziców najpóźniej do 15 tego każdego miesiąca.
18.Dyrektor decyduje w sprawach egzekwowania należności za pobyt dziecka w przedszkolu (pisemne upomnienie lub skierowanie do przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej)
19. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe oprócz religii, za odpłatnością rodziców.
20. Uczęszczanie dzieci na te zajęcia jest dobrowolne i zależy od decyzji rodziców.
21. Ustalenia dotyczące zajęć dodatkowych tzn. ich rodzaj, wysokość opłaty, odbywają się na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców rozpoczynającym rok szkolny, które powinno być zorganizowane nie później niż do 20 września każdego roku.
§10
1.W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola, a także za zgodą Gminy dyrektor może tworzyć inne stanowiska kierownicze.
2. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
1) jednego nauczyciela w przypadku 5 - godzinnego czasu pracy oddziału
2) dwóch lub trzech w przypadku 8 - godzinnego i wyżej czasu pracy
3. Przy powierzaniu opieki nauczycielowi/ nauczycielom dyrektor może uwzględnić propozycje rodziców- pisemny wniosek 2/3 rodziców danego oddziału.
4. W przedszkolu obowiązuje zasada oddziaływań wychowawczych przez tych samych nauczycieli lub jednego z nich przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
5. W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne, w tym: psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę, muzykoterapeutę, surdopedagoga. terapeutę Integracji Sensorycznej, rehabilitanta ruchowego.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 11
1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczycieli specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi.
§12
1. Do obowiązków nauczyciela należy:
1) współdziałanie z rodzicami wychowanków w sprawach wychowania i
nauczania dzieci poprzez:
a) organizowanie spotkań z rodzicami w celu wspólnego uzgadniania kierunków i zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego stosowanego w danym oddziale
b)udzielanie porad, konsultacji i organizowanie warsztatów dla rodziców w celu rozpoznawania możliwości rozwojowych dziecka.
c) informowanie na bieżąco o postępach dziecka
d) pomoc rodzicom w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej wobec dziecka potrzebującego
e)wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
f)organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców w celu rozwijania ich umiejętności wychowawczych
2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość poprzez:
a) otaczanie indywidualna opieka każdego z wychowanków
b)stosowanie twórczych i nowoczesnych metod i form pracy dostosowanych do rozpoznanych możliwości rozwojowych swoich wychowanków rozwoju dzieci ich zdolności i zainteresowań
c) dążenie do pobudzania optymalnej aktywności dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy w nabywaniu umiejętności
d) wspieranie aktywności poznawczej nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistość społeczno – kulturowej i przyrodniczej oraz budowania systemu wartości
e) udokumentowanie planowania pracy wychowawczo - dydaktycznej w sposób ustalony przez radę pedagogiczną
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznej poprzez:
a) ustalenie harmonogramu prowadzenia obserwacji pedagogicznej
b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka za pomocą różnych technik i metod
c) diagnozowanie rozwoju dziecka
d)organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
e) wspieranie dziecka z wybitnymi zdolnościami
f) dokumentowanie prowadzonej obserwacji w sposób ustalony przez radę pedagogiczną
4) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno¬
pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną w zależności od potrzeb swoich
wychowanków;
5)planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych, w
tym o estetykę pomieszczeń
7) czynny udział w pracach rady pedagogicznej
8) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczo - dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym9)realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności przedszkola.
2. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
1) życie, bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci
2) jakość tworzonych warunków wspomagających rozwój dzieci
3) jakość planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz obserwację pedagogiczną
2. Przedszkole utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez formy współdziałania:
1) zebranie ogólne - 1 x w roku ( wrzesień)
2) zebrania grupowe - wg potrzeb
3) porady, konsultacje oraz warsztaty wg potrzeb i oczekiwań rodziców
4)kontakty indywidualne wg potrzeb i oczekiwań rodziców przez cały rok
5) kontakty telefoniczne wg potrzeb
5) zajęcia otwarte - co najmniej 2 x w roku
6)spotkania rodzinne wg opracowanych scenariuszy np. „Jesienny koncert”, ”Wigilijny opłatek”, „Andrzejkowe wróżby” pasowanie na przedszkolaka i inne.
7)kącik dla rodziców, zawierający m. in. rozkład dnia, nazwę i adres przedszkola, godziny pracy nauczycieli specjalistów i inne ważne, aktualne informacje.
8) stronę internetową przedszkola: www.ps55.bialystok.pl
3. Zadania pedagoga specjalnego i surdopedagoga.
• Współuczestniczenie w procesie kwalifikacji dzieci z niedosłuchem i innymi mikrodeficytami do oddziałów integracyjnych.
• Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji dzieci specjalnej troski ( dot. dzieci z wadą słuchu oraz mikrodeficytami rozwojowymi).
• Organizowanie i prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.
• Organizowanie i prowadzenie zajęć grupowych
• Konsultowanie w/w programów z innymi specjalistami, nauczycielami grup, rodzicami w zakresie realizacji celów i treści w przedszkolu a także w środowisku rodzinnym.
• Współpraca z rodzicami:
-przeprowadzanie wywiadu środowiskowego w celu ustalenia wszelkich niezbędnych do procesu rewalidacji danych o dzieciach i sytuacji w rodzinie,
-organizowanie spotkań informujących rodziców o sposobach postępowania z dzieckiem, rozwiązywanie problemów dotyczących rozwoju dzieci, kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich,
-organizowanie zajęć otwartych
-informowanie rodziców o postępach dziecka.
• Współpraca z nauczycielami grup. Pomoc w bieżącym rozwiązywaniu problemów, w ocenie funkcjonowania dziecka w grupie, szczególnie niepełnosprawnego oraz jego osiągnięć.
• Włączanie dzieci specjalnej troski w aktywne uczestnictwo podczas imprez i uroczystości okolicznościowych w przedszkolu i poza placówką.
• Krzewienie w dzieciach zdrowych, tolerancji i akceptacji, inności wśród rówieśników.
• Współorganizowanie i uczestniczenie w zespołach samokształceniowych mających na celu poszerzanie wiedzy, jej uaktualnianie oraz wymianę doświadczeń.
• Organizowanie innych form doskonalenia zawodowego np. warsztaty,
szkoleniowe rady pedagogiczne itd.
• Nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami w celu poszerzania i wymiany doświadczeń.
4. Zadania psychologa
• Współuczestniczenie w procesie kwalifikacji dzieci do oddziałów integracyjnych, a w szczególności dzieci specjalnej troski.
• Prowadzenie, uzupełnianie dokumentacji dzieci z niedosłuchem i innymi mikrodeficytami, przeprowadzanie wywiadów klinicznych, gromadzenie szczególnych informacji dotyczących historii życia dziecka, warunków środowiskowych i wychowawczych.
• Opracowywanie charakterystyk psychologicznych dzieci z niedosłuchem i o innych stopniach niepełnosprawności, ocena poziomu rozwoju psychomotorycznego, wstępna diagnoza rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
• Opracowywanie indywidualnych programów dla dzieci specjalnej troski.
• Organizowanie i prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych indywidualnych i grupowych z dziećmi.
• Systematyczna współpraca z nauczycielami oddziałów integracyjnych. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Wymiana informacji na temat funkcjonowania poszczególnych dzieci, pełnosprawnych i specjalnej troski, czynionych przez nie postępów lub ich braków.
• Współpraca z rodzicami, szczególnie z rodzicami dzieci z niedosłuchem, wadą wymowy i innymi niepełnosprawnościami. Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym celem ujednolicania oddziaływań wychowawczych i stymulowania rozwoju, usprawnianie zaburzonych funkcji oraz ksztahowania właściwych postaw rodzicielskich.
• W celu wzbogacania zakresu integracji i uaktualniania wiedzy, wymiany doświadczeń z metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi; współorganizowanie i uczestniczenie w zespołach samokształceniowych nauczycieli i specjalistów z oddziałów integracyjnych.
5. Zadania logopedy
I. Działania profilaktyczne
• W ramach profilaktyki logopedycznej prowadzone będą następujące działania:
-badania logopedyczne dzieci 5-cio i 6-cio letnich,
-badania dzieci młodszych, w miarę potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli, -pedagogizacja rodziców i nauczycieli mająca na celu uczulenie ich na problem wad wymowy oraz konieczność wczesnej terapii.
-uświadomienie przyczyn wad wymowy oraz konsekwencji w przypadku braku oddziaływań korekcyjnych.
Badania oraz poradnictwo prowadzone będą indywidualnie i grupowo.
II. Działania diagnostyczno - terapeutyczne
Diagnoza i terapia będzie obejmowała dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne z różnymi wadami wymowy. Wiodącą formą terapii będzie praca indywidualna z dzieckiem.
6. Zadania muzykoterapeuty
Muzykoterapia to specjalna forma psychoterapii, która za pomocą różnych elementów i gatunków muzyki oraz form próbuje wywrzeć na dziecku wpływ terapeutyczny. Specjalista prowadząc ćwiczenia z zakresu muzykoterapii dąży do polepszenia wypowiedzi słownej w zakresie melodii, akcentu, rytmu.
Obecnie muzykoterapia to samodzielna dyscyplina, wyrażająca się przede wszystkim w trzech kompleksach oddziaływań: terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz z zaburzeniami rozwoju i w zachowaniu, psychicznie chorych dorosłych, terapia prowadzona w ramach geriatrii.
Zabawy i ćwiczenia włączone do zajęć ruchowych mają za zadanie wyrabianie ogólnej koordynacji ruchowej dziecka z wadą słuchu oraz rytmiczności głosowej. Ćwiczenia rytmiczne prowadzące do ścisłego kojarzenia ruchów z odczuwaniem przez dzieci wibracją, mają duże walory wychowawcze. Prowadzone w grupie wyrabiają u nich szybką orientację oraz umiejętność dostosowania się do współpracy w zespole. Ćwiczenia rytmiczne w formie zabawowej ułatwiają dzieciom z niedosłuchem opanowanie trudnych dla nich problemów rytmicznych. Pozwalają na szybsze wykształcenie wrażliwości na wszelkie formy odczucia rytmu. Prowadzone już od naj młodszych lat pozwalają im i ułatwiają później wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
Za pomocą metody głosowo-słuchowej polegającej na wypracowaniu stereotypu emisyjnego i słuchowego właściwych elementów wypowiedzi słownej poprzez ćwiczenia muzyczne muzykoterapeuta osiąga zamierzony przez siebie cel.
Ćwiczenia realizowane są równolegle w trzech blokach tematycznych. Ćwiczenia emisji głosu inicjują wszelkie zajęcia. W ćwiczeniach słuchu muzycznego stosuje się układ metodyczny odpowiadający naturalnemu procesowi rozwoju poszczególnych parametrów słuchu.
Rehabilitację słuchu rozpoczyna się od różnicowania natężenia oraz barwy.
W programie ćwiczeń rehabilitacyjnych uwzględniono:
1. rehabilitację głosu,
2. rehabilitację słuchu muzycznego,
3. rehabilitację wypowiedzi słownych,
4. kształcenie koordynacji słuchowo-wzrokowej,
5. kształcenie orientacji przestrzennej
Zajęcia z muzykoterapii obejmują również takie formy jak:
ekspresja emocjonalna, ekspresja ruchowa, ekspresja wokalna, relaksacja, improwizacja muzyczna, gra na instrumentach.
7. Zadania terapeuty Integracji Sensorycznej i rehabilitanta ruchowego
Główne zadania to:
- wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka z różnorodnymi mikrodeficytami rozwojowymi w obrębie narządu ruchu
- stosowanie ćwiczeń usprawniających pień mózgu poprzez poszczególne zmysły
- uczestniczenie w procesie kwalifikacji dzieci do oddziałów integracyjnych i na terapię indywidualną
- opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych
- organizowanie i prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i usprawniających
-konsultowanie indywidualnych przypadków z nauczycielami oddziałów integracyjnych, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów
- wymiana informacji na temat funkcjonowania poszczególnych dzieci
współpraca z rodzicami – ujednolicenie form oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i domu, udostępnianie zestawów ćwiczeń usprawniających.
8. Do zadań, obowiązków oraz odpowiedzialności głównej księgowej należy:
• wykonywanie prac związanych z całością gospodarki finansowej i materiałowej, w szczególności:
• prowadzenie na bieżąco urządzeń księgowych, syntetycznych i analitycznych,
• prawidłowe zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawnymi Ministra Finansów,
• przestrzeganie dyscypliny budżetowej
• kompletowanie umów zawieranych z innymi instytucjami
• prowadzenie kontroli nad wykonywaniem obowiązujących stawek żywieniowych w przedszkolu
• opracowanie projektu finansowego, bilansów oraz sprawozdań finansowych i ich terminowe przekazywanie do jednostek nadrzędnych, bieżące sporządzanie i kompletowanie list płac wszystkich pracowników,
• prowadzenie analityki środków trwałych i nietrwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.
9.Do zadań referenta ds. zaopatrzenia w przedszkolu należą:
• prace związane z całością spraw administracyjno - gospodarczych, a w szczególności sporządzanie jadłospisów dekadowych i dziennych z uwzględnieniem norm żywieniowych dla funkcjonujących diet w przedszkolu (podstawowa, bezmleczna),
• kalkulacja stawki żywieniowej w porozumieniu z księgową
• nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywieniowych dzieciom i personelowi.
• dokonywanie zakupów do przedszkola
10.Do zadań kucharza należy:
• wykonywanie prac związanych z racjonalnym żywieniem dzieci i pracowników przedszkola.
• kucharz ponosi odpowiedzialność za:
-sporządzanie zdrowych i zgodnych z normami posiłków
-stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń kuchennych
11.Pomoc kucharza wykonuje prace pomocnicze przy sporządzaniu posiłków, utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, urządzeń gastronomicznych, sprzętu i naczyń kuchennych.
12.Woźna oddziałowa wykonuje czynności opiekuńczo - obsługowe w stosunku do dzieci polecone przez nauczyciela danego oddziału wynikające z rozkładu dnia oraz związane z utrzymaniem w czystości pomieszczeń, sprzętu i naczyń stołowych.
13. Do zadań, obowiązków i odpowiedzialności konserwatora, pracownika gospodarczego należy utrzymywanie w stanie używalności urządzeń i sprzętu przedszkolnego oraz drobne naprawy i remonty.

14. Do zadań, obowiązków i odpowiedzialności dozorcy należy dbanie o mienie
przedszkola i jego naprawa, dozór i porządek posesji.
15.Do zadań, obowiązków i odpowiedzialności pomocy nauczycielki należy:
- pomoc nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi
- wykonywanie czynności związanych z organizacją i likwidacją zajęć wychowawczo dydaktycznych w oddziale.
16.Szczegółowe obowiązki pracowników administracyjnych i obsługowych określają zakresy czynności ustalone przez dyrektora przedszkola znajdujące się w aktach osobowych.
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§13
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat.
2. Dziecku, któremu odroczono obowiązek szkolny może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
§ 14
1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola na 1 rok szkolny.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie przez rodzica opiekuna „Karty zapisu dziecka do przedszkola” opracowanej i zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Białegostoku oraz podpisanie umowy z rodzicem / opiekunem w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego na dany rok szkolny.
3. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola.
4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc w przedszkolu, przyjęć dokonuje komisja kwalifikacyjna.
5. Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor.
6. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor przedszkola
b) wicedyrektor przedszkola
c) przedstawiciel innej placówki oświatowej z terenu miasta
d) przedstawiciel Rady Rodziców
e) przedstawiciel Rady Pedagogicznej
f) przedstawiciel związków zawodowych działających w przedszkolu
7. Przewodniczącym komisji kwalifikacyjnej jest dyrektor przedszkola.
8. Przy rekrutacji dzieci zachowuje się zasadę powszechnej dostępności.
9. W pierwszej kolejności przyjmuje się:
a) dzieci 6 –letnie
b) dzieci matek / ojców samotnie ich wychowujących
c) dzieci matek / ojców wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów
d) dzieci z rodzin zastępczych
e) dzieci inwalidów I i II grupy
f) dzieci nauczycieli
g) dzieci rodziców obojga pracujących
10.Komisja kwalifikacyjna może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć w zależności od potrzeb.
11. Posiedzenia komisji kwalifikacyjnej są protokołowane.
12.Dokumentacja dotycząca rekrutacji jest przechowywana w kancelarii przedszkola.
13. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do przedszkola na podstawie:
a) orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej
b) opinii nauczycieli specjalistów zatrudnionych w przedszkolu
14. Harmonogram przyjęć dzieci do przedszkola:
a) wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń do przedszkola zgodnie z terminem wyznaczonym przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
b) powołanie komisji i jej praca - zgodnie z terminem wyznaczonym przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
c) wywieszenie list dzieci przyjętych - zgodnie z terminem wyznaczonym przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
15.W trakcie roku szkolnego w miarę zwalnianych miejsc uzupełniającego naboru dokonuje dyrektor przedszkola.
16.Dzieci w przedszkolu mają prawo do:
1) pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
a) w czasie pobytu w przedszkolu dzieci są pod stałą opieką nauczycielki,
b) teren przedszkola jest właściwie ogrodzony, szlaki komunikacyjne posiadają zabezpieczenie uniemożliwiające bezpośrednie wyjście na jezdnię,
c) stoliki, krzesełka i inny sprzęt przedszkolny jest dostosowany do wzrostu dzieci,
d) w przedszkolu systematycznie i na bieżąco usuwane są zabawki, pomoce i inny sprzęt zagrażający zdrowiu i życiu dziecka,
e) w przedszkolu pod groźbą kary jest zakaz używania wszelkiej przemocy fizycznej bądź psychicznej wobec dzieci.
2) poszanowania godności - bez względu na sytuację, w jakiej się znajduje,
3) akceptacji takim jakie jest
4) przyjaznego wychowawcy nastawionego na pomoc i współdziałanie,
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
6) odkrywania świata - badania i eksperymentowania
7) swobodnej, nie skrępowanej twórczej ekspresji
8)wypowiadania swojej opinii i racji,
9) indywidualnego procesu i właściwego tempa rozwoju
10)doświadczania konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa)
11)spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
12)snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „na rozkaz”
13)jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,
14)zdrowego jedzenia,
15)partnerskich umów i kontaktów z dorosłymi itd.
17.Dzieci mają obowiązek przestrzegać ustalonych wspólnie w swojej grupie
reguł i norm współżycia.
18.Dyrektor skreśla dziecko z listy wychowanków przedszkola w przypadku:
1)powstania zaległości w ponoszeniu opłat za przedszkole za okres przekraczający jeden miesiąc, po wypowiedzeniu umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego zawartej z rodzicem! opiekunem.
2) Dyrektor Przedszkola wypowiada umowę z zachowaniem formy pisemnej z dniem doręczenia wypowiedzenia adresatowi. Wypowiedzenie umowy wysyła się listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem.
3) Odmowę odbioru traktuje się jak doręczenie wypowiedzenia adresatowi.
nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
§ 15
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.