Przedszkole Samorządowe nr 55

z Oddziałami Integracyjnymi

Regulamin zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

I. Zasady sprawowania opieki nad dziećmi podczas pobytu w przedszkolu i na terenie ogrodu przedszkolnego:

1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Przedszkole odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od momentu przyprowadzenia go przez rodziców do sali do momentu odebrania dziecka z sali przez rodziców (opiekunów prawnych lub osoby upoważnione).

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną (na piśmie) przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny.
Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.

4. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola.
Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.

5. W sytuacji, gdy dziecko przychodzi samo do przedszkola lub jest przyprowadzane przez osobę nieletnią, przedszkole ponosi odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo od momentu wejścia do sali oddziału, w której jest upoważniony do opieki pracownik.

6. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

7. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

8. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola.

9. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (opiekunów prawnych).

10. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów dziecka), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości
skontaktowani się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

12. Odbierając dziecko z placu przedszkolnego, rodzice (prawni opiekunowie, osoby upoważnione) zgłaszają się do nauczycielki. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą osoby odbierające.

13. Podczas spotkań rodziców i dzieci organizowanych w przedszkolu odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi przedszkole do momentu przekazania dziecka rodzicom.

14. Podczas zabawa i zajęć wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.

II. Zasady sprawowania opieki nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek:

1. W trakcie spacerów w pobliżu przedszkola nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę – na każde 15 dzieci powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun.

2. W trakcie wycieczek poza teren przedszkola (dłuższych i dalszych) nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę – na każde 10 dzieci powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun.

3. Regulamin i zasady organizacji spacerów i wycieczek w przedszkolu są określone zarządzeniem dyrektora przedszkola