Przedszkole Samorządowe nr 55

z Oddziałami Integracyjnymi

PROGRAM WYCHOWAWCZY
PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO NR 55
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
w Białymstoku


Białystok 2012
Podstawowym celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z obowiązującą podstawą prawną, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturalnym i przyrodniczym.
ZAŁOŻENIA PROGRAMU
• Główne cele pracy wychowawczej
1. Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.
2. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
3. Czynienie wielorakich starań zmierzających do jednolitych oddziaływań wychowawczych pomiędzy domem rodzinnym a przedszkolem.
• Cele szczegółowe:
1. Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych i innych ludzi.
2. Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
3. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania własnych zachowań.
4. Stwarzanie okazji do podejmowania przez dzieci wyborów i zdawania sobie relacji: dziecko - nauczyciel, nauczyciel - rodzic.
• Spodziewane efekty:
Ukształtowanie dziecka:
1. empatycznego, wrażliwego na potrzeby i krzywdę innych;
2. rozumiejącego konieczność poszanowania cudzej własności;
3. ceniącego wartości moralne;
4. tolerancyjnego, szanującego odmienność i indywidualność innych ludzi;
5. posiadającego umiejętność współżycia w społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami;
6. znającego swoje prawa i obowiązki;
7. posiadającego umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów;
8. rozumiejącego konsekwencję kłamstwa dla siebie i innych.


Sposoby realizacji programu
• W stosunku do dziecka:
Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez
1.rozmowy i dyskusje
2. rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia;
czytanie opowiadań związanych z zachowaniami społecznymi;
3. omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne;
4.stwarzanie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczność jego respektowania;
5. ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania ustalonych zasad.
• W stosunku do rodziców:
1. zapoznanie z programem wychowawczym Przedszkola Samorządowego nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku oraz zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycielami;
2. zaopiniowanie programu wychowawczego;
3. realizowanie przez rodziców programu w domu;
4.organizowanie dla rodziców warsztatów psychologicznych w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu;
5.udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych.
• W stosunku do nauczycieli:
1. prowadzenie zajęć koleżeńskich;
2. wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń, scenariuszy zajęć;
3. integracja nauczycieli podczas przygotowania zajęć i opracowywania kodeksu zachowań;
4. ujednolicanie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach nauczyciel – dziecko.
• Metody pracy:
? zabawy organizowane i spontaniczne, drama;
? twórczość plastyczna i artystyczna;
? dobór i przybliżanie odpowiedniej literatury dziecięcej;
? organizacja imprez integracyjnych.
• Formy pracy:
? indywidualnie z dzieckiem
? w małych zespołach
? w większych zespołach
? całą grupą
• Ewaluacja programu:
Analiza dokumentacji pedagogicznej:
? plany, zapisy w dziennikach;
? obserwacje, hospitacje diagnozujące
? ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli
Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami:
? ankiety dla rodziców, scenariusze spotkań z rodzicami,
? protokoły zebrań z rodzicami,
? informacja zwrotna od rodziców,
Prawa i obowiązki przedszkolaka
Dziecko ma prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka, a w szczególności prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4. poszanowania jego godności osobistej;
5. opieki i ochrony;
6. partnerskiej rozmowy na każdy temat;
7. akceptacji jego osoby.
• W naszej placówce wychowanek ma prawo do:
1. zaspakajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji;
2.zdrowego jedzenia;
3.zaspakajania ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości;
4. badania i odkrywania;
5. kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw;
6. rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych;
7. decydowania, wyborów, wyrażania własnego zdania, sądów i oczekiwań;
8. poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji;
9. zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.
• W naszym przedszkolu wychowanek ma obowiązek:
1. przestrzegać zasady i normy współżycia w grupie;
2. nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej;
3. zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne;
4. nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty;
5. po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy;
6. umieć dzielić się z kolegami atrakcyjnymi zabawkami;
7. szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów;
8. zachować zasady bezpieczeństwa podczas zabawy;
9. nie przeszkadzać odpoczywającym;
10. poprawnie zachować się w miejscach publicznych.

Prawo i obowiązki rodziców
• Prawa rodziców do:
1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki oraz planów pracy w danym oddziale;
2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, stałych kontaktów z nauczycielem według potrzeb;
3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku;
4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy opiekuńczo-wychowawczej przedszkola;
5. uczestnictwa w przeprowadzanych formach diagnozowania potrzeb w zakresie opieki, wychowania i nauki dziecka.
6. uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko, według zgłoszonych przez niego potrzeb oraz w zajęciach prowadzonych ze specjalista na terenie przedszkola
7. aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola i oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko;
8. uczestniczenia w zebraniach rodziców, podejmowaniu decyzji służących dobru ogółu dzieci;
9. służenia pomocą opiekuńczą podczas planowanych wyjazdów i wycieczek.
? Obowiązki rodziców:
1. przestrzeganie Statutu Przedszkola;
2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory i pomoce;
3.respektowanie uchwał organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej Rady Rodziców;
4. przyprowadzanie dziecka w ustalonych z nauczycielem godzinach i punktualne odbieranie z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, zgłoszona pisemnie lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie;
5. dopilnowanie, aby dziecko w momencie przyprowadzenia do przedszkola zostało objęte opieką przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
6. po odebraniu dziecka z oddziału przez rodzica lub opiekuna, rodzic lub opiekun zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dzieckiem również na terenie obiektu przedszkolnego lub ogrodu;
7. w przypadku samodzielnego przychodzenia dziecka do przedszkola z woli rodzica lub opiekuna, pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi rodzic lub opiekun, do momentu objęcia opieka dziecka przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
8. kontrolowania przedmiotów przynoszonych przez dziecko do przedszkola z domu,
w szczególności tych z różnych względów niebezpiecznych, np. leków, ostrych przedmiotów, zapałek itp.
9. informowanie o przyczynach dłuższych nieobecności dziecka w przedszkolu,
w szczególności o chorobach zakaźnych oraz zmianach numerów telefonicznych;
10. zapoznawanie się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczonymi przez nauczycieli na tablicach ogłoszeniowych.
11. rodzice dziecka podlegającego spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić jego regularne uczęszczanie na zajęcia;
Dziecięcy kodeks zachowań
? Chcemy:
1. pomagać sobie wzajemnie;
2. być uprzejmi;
3. bawić się zgodnie;
4. szanować własność innych;
5. słuchać poleceń dorosłych;
6. dbać o książki i zabawki;
7. dbać o czystość i porządek;
8. szanować pracę innych;
9. okazywać, co myślimy i czujemy.
? Nie możemy:
1. bić, popychać i wyrządzać krzywdę innym;
2. przeżywać i wyśmiewać innych;
3. przeszkadzać innym w zabawie i w pracy;
4. niszczyć wytwory pracy innych;
5. krzyczeć, hałasować i biegać w sali zajęć;
6. niszczyć zabawki i wyposażenie przedszkola;
8. oddalać się od grupy podczas wyjść poza teren placówki.
Sposoby nagradzania, wyróżniania i dezaprobaty dla zachowań niepożądanych

? Formy nagradzania, wyróżnienia:
1. nagradzanie uznaniem, pochwałą, uściskiem dłoni;
2. nagradzanie poprzez sprawienie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy;
3. obdarzanie dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez zwiększanie zakresu jego samodzielności,
4. przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, obowiązków wobec grupy rówieśniczej;
5. atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dziecka;
6. drobne nagrody rzeczowe, np. emblemat uznania.
? Dezaprobata dla zachowań niepożądanych:
1. tłumaczenie, wyjaśnianie;
2. wyrażanie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka;
3. ukazywanie następstw zachowania, tłumaczenia dziecku, aby je skłonić do autorefleksji;
4. czasowe odebranie przyznanego przywileju;
5. modelowanie zachowania – empatia;
6. odsunięcie od zabawy – kącik ciszy.
Plan działań wychowawczych
? Grupa 3 – latków
Cel: Przystosowanie dzieci do życia w nowym środowisku oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
• Efekty działań wychowawczych
Dziecko:
• ma poczucie bezpieczeństwa;
• ma dużo swobody;
• potrafi samodzielnie decydować o wyborze zabawki, podejmując z pomocą nauczycielki różnorodną aktywność zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;
• współpracuje z osobą dorosłą w prostych czynnościach samoobsługowych i porządkowych;
• uczestniczy w rozmowach z nauczycielką indywidualnie lub małych grupach;
• stosuje się do najważniejszych zasad i zwyczajów obowiązujących w zabawie i we wzajemnym współżyciu;
• ufnie i bezpośrednio odnosi się do osób dorosłych.
? Grupa 4 – latków
Cel: Dziecko czynne poznaje życie w grupie i znajduje w niej swoje miejsce.
• Efekty działań wychowawczych:
Dziecko:
• zna zasady dotyczące zgodnego współżycia z innymi dziećmi i przestrzega ich;
• potrafi wyrazić swoje potrzeby w kontaktach z dorosłymi i innymi dziećmi;
• rozpoznaje i nazywa podstawowe uczucia u siebie i innymi dziećmi;
• sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe, współdziała z rówieśnikami;
• nie okazuje zdziwienia wobec dzieci z deficytami rozwojowymi;
• opiekuje się nowo przybyłymi kolegami;
• planuje własne działania, gromadzi informacje o sobie;
• potrafi zaprezentować rodzicom własne umiejętności.
• Grupa 5 -latków
Cel: Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem.
Efekty działań wychowawczych
Dziecko:
• radzi sobie z własnymi emocjami, właściwie reaguje na przejawy emocji u innych;
• zna swoje upodobania, zainteresowania, poszukuje form aktywności i wyrażania ich:
• potrafi wyrazić słowami swój problem, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zdecydować, jak go rozwiązać:
• wyraża się w jasny i zrozumiały dla otoczenia sposób i potrafi wysłuchać wypowiedzi innych;
• współdziała w zespole podczas zabaw czynnościowych i prac porządkowych;
• potrafi wykorzystać swoją energię w zaspokajaniu aktywności poznawczej i rozwoju swoich zainteresowań;
• współdziała z dorosłymi w opiekowaniu się młodszymi dziećmi;
• próbuje samodzielnie rozwiązywać konflikty zgodnie z ustalonymi normami postępowania;
• rozumie wartość koleżeństwa, dobroci, uczciwości, obowiązkowości;
• przeciwstawia się objawom samolubstwa, okrucieństwa, przeżywania, dokuczania.

• Grupa 6-latków
Cel: Rozwijanie samooceny, samokontroli w zakresie doskonalenia i modyfikowania swojego nastawienia do siebie i innych.
Efekty działań wychowawczych
Dziecko:
• rozumie, jak odnosić się do innych i okazywać szacunek;
• potrafi być samodzielne, aktywne, obowiązkowe w podejmowaniu czynności samoobsługowych, prac użytecznych na rzecz grupy i przedszkola;
• potrafi rozróżnić, wartościowe normy i zasady dobrego i złego postępowania - własnego i kolegów;
• umie ponieść odpowiedzialność za swoje postępowanie i słusznie podejmować decyzje;
• nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi, potrafi jasno wyrażać swoje myśli i potrzeby;
• okazuje szacunek dla pracy wszystkich pracowników przedszkola;
• jest świadomie wartości koleżeństwa, sprawiedliwości i dobroci oraz konieczności poszanowania cudzej wartości na podstawie przykładów z życia grupy, literatury itp.
• stosuje się do podstawowych przepisów savoir vivre.
Efekty działań wychowania patriotycznego
Cel: Kształtowanie postaw emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju i rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych oraz cech charakteru dobrego Polaka - patrioty.
Dziecko:
• zna historię własnej rodziny (znajomość imion rodziców, dziadków, rodzeństwa, miejsca zamieszkania)
• właściwy stosunek do symboli narodowych regionalnej, zabytków własnej miejscowości, jej przeszłości, teraźniejszości, do miejsc pamięci narodowej i bohaterów narodowych;
• pozna znacznie wytworów kultury narodowej i wybranych tradycji narodowych i regionalnych (legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce);
• właściwy stosunek do symboli narodowych (godło, hymn, sztandar);
• nauczy się tolerancji;
• pozna i doświadczy różnorodnych sposobów komunikowania się z ludźmi i zdobywania informacji w sposób werbalny i niewerbalny;
• będzie otwarte i aktywne w stosunku do ludzi i świata.

 

Program Wychowawczy Przedszkola Samorządowego nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku został opracowany przez zespół zadaniowy w składzie:
mgr Urszula Korbut
mgr Agnieszka Kaszuba
mgr Agnieszka Keńdzia
mgr Oliwia Kruszewska
Ewa Chlebińska

 

Program Wychowawczy Przedszkola Samorządowego nr 55 z Oddziałami integracyjnymi
w Białymstoku zatwierdzono do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu
30. 08.2012 r. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 06/2012