Przedszkole Samorządowe nr 55

z Oddziałami Integracyjnymi

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 55
Z ODDZIAŁAMI INTEGARCYJNYMI W BIAŁYMSTOKU

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 168, poz. 1324)

Źródła opracowania koncepcji

Punktem odniesienia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

O naszej placówce

Placówka zlokalizowana jest w bliskiej odległości od centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, przestronnym budynku w środku którego znajduje się patio przeznaczone do użytku naszych wychowanków. Dodatkowym atutem przedszkola jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Dzieci uczęszczające do placówki zamieszkują głównie w bliskiej okolicy przedszkola. W przedszkolu funkcjonuje 7 grup gdzie 5 z nich jest integracyjnymi. Na dzień 1 września 2011 r w przedszkolu zatrudnionych jest 26 nauczycieli i 3 pracowników administracji oraz 23 pracowników obsługi.

Baza przedszkola

Placówka posiada:
- 7 sal dydaktycznych wyposażonych w meble i pomoce dydaktyczne:
- 2 gabinety do prowadzenia zajęć terapeutycznych wyposażone w nowoczesny sprzęt do prowadzenia terapii dzieci - pomieszczenie do prowadzenia kół zainteresowań oraz zajęć dodatkowych
- salę gimnastyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji i prowadzenia terapii w ramach integracji sensorycznej
- salę komputerową
- hole na dolnym i górnym poziomie budynku
- salę widowiskową w dolnej części przedszkola
-patio z miejscami do wypoczynku oraz zabawy dla najmłodszych wychowanków
- ogród przedszkolny,
- zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

Rola nauczyciela-wychowawcy

Nauczyciel-wychowawca ma obowiązek:
- utrzymywania porządku w miejscu pracy i pomieszczeniach wykorzystywanych do zajęć dodatkowych, pielęgnowania najbliższego otoczenia
- uczenia dzieci jak korzystać z pomocy dydaktycznych,
- być aktywnym, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem,
- obserwować dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc i dwa razy do roku dokonywać diagnozy
- spieszyć z pomocą tam, gdzie jest potrzebny,
- słuchać i odpowiadać, kiedy wymaga tego sytuacja,
-organizować zajęcia dydaktyczne oraz inne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka i dokonywać właściwej oceny pod kątem udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- respektować dziecko i jego pracę bez względu na jej wynik,
- akceptować dziecko, które popełniło błąd,
- nie przymuszać dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych.

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest:
- ciekawe świata,
- ufne w stosunku do nauczycieli,
- radosne,
- aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
- twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
- uczciwe i prawdomówne,
- odpowiedzialne i obowiązkowe,
- kulturalne i tolerancyjne wobec niepełnosprawnych kolegów
- świadome zagrożeń.

Model absolwenta
Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia w szkole i wykazuje:
- motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
- samodzielność,
- odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

Dziecko posiada:
- zdolność obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
- podstawową wizję o świecie.

Dziecko umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.
- nawiązywać kontakty społeczne i prawidłowo funkcjonować w grupie
- przestrzegać normy i zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej zawarte w Kodeksie Przedszkolaka

Rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecko i respektuje prawa innych ludzi,
- zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,
- zasady kultury współżycia i postępowania w grupie
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

Nie obawia się:
- występować przed publicznością, reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywę w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć.

Dziecko ma prawo do:
- życia i rozwoju,
- swobody myśli, sumienia i wyznania,
- aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
- spokoju i samotności, gdy tego chce,
- odseparowania się jako osoba, również od dorosłych lub innych dzieci,
- snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
- pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
- wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
- wspólnoty i solidarności w grupie,
- aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
- pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
- nauki i informacji,
- badania i eksperymentowania,
- nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
- oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
- zdrowego żywienia.

Wizja przedszkola

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi fachową pomoc zmierzającą do wszechstronnego rozwoju wychowanka, nastawioną na uzyskanie jak najlepszych wyników w nauce oraz realizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
4. Atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszystkich "inności".
5. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
6. Program pracy przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
7. W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.
8. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
9. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje personalną.
10. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.


Misja przedszkola

Nasze przedszkole szanując indywidualność każdego dziecka przygotowuje je w twórczej i serdecznej atmosferze do podjęcia roli ucznia oraz członka społeczności. Działania skierowane są na:
1. Zapewnienie dzieciom opieki oraz bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego
2. Wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców.
3. Tworzenie warunków do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4. Kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5. Organizowanie pracy i sprawne funkcjonowanie organów przedszkola do zarządzania placówką.
6. Analizowanie i ocenianie efektów swojej pracy i wykorzystywania uzyskiwanych wyników do ciągłego doskonalenia się.
7. Angażowanie i pozyskiwanie rodziców i środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola


Koncepcja pracy przedszkola

1. Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.
2. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o kształcenie umiejętności językowych, komputerowych, działalność teatralną, muzyczną, taneczną, matematyczną, plastyczną, manualną, zdrowotną oraz ekologiczną.

Cele ogólne

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej:
- przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa,
- przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
Procesy zachodzące w przedszkolu:
- procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy,
- w przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:
- przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa,
- przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego,
- przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Zarządzanie przedszkolem:

Sprawne zarządzanie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju i potrzebami wynikającymi z organizacji pracy.

Cele szczegółowe

1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań.
2. Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka.
3. Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
4. Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
5. Nauka poprzez aktywne uczenie się.
6. Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
7. Głębokie poszanowanie indywidualnej osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności i niezależności od dorosłych.
8. Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko - dziecko, dziecko - dorosły.

Nasze cele w pracy dydaktyczno - wychowawczej

Cele:
- stworzenie najkorzystniejszych warunków do wszechstronnego rozwoju wszystkim naszym wychowankom,
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieciom posiadającym deficyty rozwojowe oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- kształtowanie postaw akceptacji, tolerancji i wzajemnego poszanowania,
- rozbudzanie zaciekawienia poznawanym światem,
- kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
- wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
- stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
- nauka przez aktywne działanie &nb
- głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności,
- okazywanie sobie wzajemnej pomocy, tworzenie dobrych relacji,
- włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu osobowości dziecka.

Zasady pracy:
Zasady pracy w przedszkolu zapewniają traktowanie dziecka zgodnie z zasadami:
- indywidualizacji;
-integracji;
-wolności i swobody działania;
-zaspokajania potrzeb dziecka;
-rozwijania twórczych postaw, zainteresowań i uzdolnień oraz swobodnej aktywności
-organizowanie życia społecznego.

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe w pracy nauczyciela wykorzystywane są metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, czyli zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem w/w metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.

Metody pracy:
- dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
- „Dobrego startu” M. Bogdanowicz,
- Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone, - gimnastyka ekspresyjna i rytmiczna RudolfaOrffa i Carla Labana,
- ćwiczenia rytmiczne, - odimiennej nauki czytania dr Ireny Majchrzak, - metoda Gordona
- opowieści ruchowe, teatrzyki,
- pedagogika zabawy;
- pedagogika relaksacyjna,
- bajkoterapia;
-zabawy paluszkowe
- zabawy dowolne i konstrukcyjne
- gry i zabawy dowolne w sali oraz na powietrzu;
- dni otwarte

Nauczyciele realizują w grupach: Program adaptacyjny; Program wychowawczy; pracę indywidualną z dzieckiem zdolnym i posiadającym deficyty rozwojowe. Dodatkowo nauczyciele prowadzą koła zainteresowań: teatralne, taneczne, plastyczne, patriotyczne, matematyczne, origami, muzyczne z nauka gry na flażoletach i informatyczne Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia: cele wychowania i nauczania; działania zorientowane na dziecko; aktualne pory roku; święta i uroczystości; tradycje przedszkola (kalendarz imprez przedszkolnych).

Formy pracy:
- praca z całą grupą;
- praca indywidualna;

Kierownictwo placówki
Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni Dyrektor Przedszkola, który:
- sprawuje nadzór pedagogiczny,
- przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
- pełni rolę pracodawcy,
- organizuje pracę nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
- inspiruje nauczycieli do działania i doskonalenia zawodowego, rozwijania kompetencji zawodowych, współpracy z pracownikami przedszkola oraz rodzicami wychowanków uczęszczających do przedszkola, a także absolwentami
- kieruje działalnością przedszkola.
Na wniosek Dyrektora Przdszkola, za zgodą organu prowadzącego, w przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora, który zastępuje Dyrektora Przedszkola w zakresie, do jakiego został upoważniony, wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim, a Dyrektorem.

Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:
- protokołowanie posiedzeń Rad Pedagogicznych
- lider zespołu WDN - lider zespołu ds ewaluacji - lider zespołów ds udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej, koordynator ds. bezpieczeństwa
- współpraca z PPP
- prowadzenie biblioteki przedszkolnej - wypożyczanie pomocy dydaktycznych
- prowadzenie kroniki -prowadzenie strony internetowej przedszkola
- badanie losów absolwentów
- promocja przedszkola
- przygotowywanie dekoracji placówki i scenografii na uroczystości przedszkolne
- organizacja wycieczek
- konsultacje w trakcie przyjmowania nowych dzieci do przedszkola posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
- praktyki studentów i opieka nad nauczycielami stażystami
- organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem dzieci
- współpraca z innymi instytucjami

Współpraca przedszkola
Współpraca ze studentami:
- odbywanie w placówce praktyk studenckich w zakresie: pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, edukacji elementarnej, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej
- opieka nauczycieli przedszkola nad studentami odbywającymi praktyki
Współpraca członków Rady Pedagogicznej:
- tworzenie zespołów zadaniowych,
- tworzenie zespołów ds. udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
- tworzenie rocznych programów,
- tworzenie narządzi do badań tj.: ankiety, wywiady, arkusze diagnostyczne, raporty, diagnozy,
- monitoring procesów zachodzących w przedszkolu,
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Współpraca z rodzicami:
Cele:
- dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
- wszechstronny rozwój dziecka,
- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
- zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy,
- przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
- przekazywanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych doborze metod udzielania dziecku pomocy,
- wzmocnienie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
- ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
- promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:
- zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
- zebrania grupowe,
- konsultacje indywidualne dla nowo przyjętych dzieci,
- prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
- organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców,
- organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
- włącznie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, wycieczek,
- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Współpraca z innymi placówkami oświatowymi:
- przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach organizowanych przez inne przedszkola i placówki oświatowych
- zapraszanie nauczycieli z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
- uczestniczenie w zajęciach otwartych, lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- badanie losów absolwentów.

Współpraca z innymi instytucjami
Cele:
- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień, nagród,
- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
- poszerzanie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:
- Urzędem Miasta – Departamentem Edukacji, Departamentem Spraw Społecznych( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne)
- Komendą Wojewódzką i Miejską Policji - bezpieczeństwo,
- Strażą Pożarną - bezpieczeństwo,
- Bibliotekami Miejską i Osiedlową
- Miejskim Domem Kultury,
-Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji i Kultury
- Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi nr 1 i 2
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
- Związkiem Nauczycielstwa Polskiego,
-NSZZ Solidrność - Regionalną Dyrekcją lasów Państwowych,
-Nadleśnictwem Dojlidy
- Domem Dziecka,
-Hospicjum dla dzieci w Białymstoku
- Stowarzyszeniami: „Caritas”, „Eleos”, „Droga”, „DR. Clown”, „Decybelek”, „Złoty Środek” Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta,
- Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku
- Radiem Białystok
- Tewizją Białystok
- PPIS,
- Omeda Medica
- Przedszkolami nr 4, 32 oraz Szkołami nr 11 i 26, Zespołem Szkół nr 10, Zespołem Szkół Elektrycznych w Białymstoku, Zespołem Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku, Zespołem Szkół Sportowych nr 1 w Białymstoku

Promocja placówki

Cele:
- pozyskiwanie dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do utworzenia zaplanowanej ilości oddziałów integracyjnych oraz do grup masowych,
- nawiązanie współpracy ze sponsorami, partnerami i przyjaciółmi przedszkola,
- upowszechnienie w środowisku roli wychowania przedszkolnego.

Działania promocyjne obejmują:
- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów przedszkola- rodziców,
- dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
- popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
- prowadzenie kroniki przedszkola, gazetki przedszkolnej oraz strony internetowej,
- organizację uroczystości i zajęć otwartych,
- prezentacja w lokalnych mediach,
- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- upowszechnienie informacji o przedszkolu.

Dalsza praca nad koncepcją:
- każdy pracownik zostanie zapoznany z Koncepcją Pracy Przedszkola Samorządowego nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku, żeby pracować zgodnie z jej założeniami,
- zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i na wniosek Rady Pedagogicznej,
- raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i ewentualnych niedostatków,
- rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją Pracy Przedszkola na zebraniach grupowych, lub poprzez upowszechnienie treści na tablicy dla rodziców
- nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji w/w przez rozmowy, ankiety i wywiady z rodzicami
Zamierzania do dalszej pracy:

W zakresie bazy:
- zakup nowoczesnego wyposażenia na drugą część placu przedszkolnego,
-doposażenie patio przedszkolnego w zabawki i sprzęt do zabaw dla młodszych dzieci,
- remont łazienek w dwóch oddziałach przedszkolnych,
- remont zmywalni na piętrze przedszkola,
- pomalowanie klatki schodowej przy kuchni oraz holu w górnej części przedszkola

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
- analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych,
- dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
- planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku.
- organizowanie większej ilości spotkań z rodzicami w ramach dni otwartych, zajęć otwartych i innych związanych z praca w grupie

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
- wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
- zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,
- doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel.
W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
- kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywizującymi,
- zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówki i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
- kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz kompaniach społecznych.

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku i zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2011 Uchwałą nr 07/2011