Przedszkole Samorządowe nr 55

z Oddziałami Integracyjnymi

Jesteśmy przedszkolem z oddziałami integracyjnymi, do którego uczęszczają zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne. Założeniem przyświecającym nam w codziennej pracy jest wspomaganie indywidualnego rozwoju naszych wychowanków we wszystkich sferach osobowości, uczenie samodzielności oraz rozwijanie ogólnoludzkich wartości takich jak akceptacja i tolerancja odmienności każdego członka społeczności przedszkolnej.

Ułatwiając od najmłodszych lat dziecku szerokie kontakty z rówieśnikami zapewniamy mu prawidłowy rozwój psychofizyczny. To właśnie okres przedszkolny poszerza jego płaszczyznę kontaktów z otoczeniem, dziecko uczy się współżyć i współdziałać z innymi. Zabawy grupowe działają mobilizująco na jego motywację, chęć pokonywania trudności. Naśladownictwo przyczynia się do zdobywania nowych umiejętności, również dzieci niepełnosprawnych. Uczestnictwo w życiu grupy rówieśniczej stymuluje ich rozwój. Chroni je przed izolacją, daje im szansę poznać siebie, docenić swoje mocne strony. Wykształca motywację i umiejętność pracy nad trudnościami. Daje szansę przeżycia całej gamy uczuć związanych z życiem i działaniem w społeczeństwie. Umożliwia rozwój samodzielności życiowej oraz szeroko rozumianej stymulacji poznawczej, fizycznej, społeczno - emocjonalnej.

Przedszkole nasze istnieje od 1989 roku. Najpierw byliśmy Państwowym Przedszkolem nr 55, a następnie od roku 1992, Przedszkolem Samorządowym nr 55. Pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi pozwoliło nam na otworzenie z dniem 01.09.2001 r. oddziałów integracyjnych.

Specjalizujemy się w opiece, wychowaniu i nauczaniu dzieci z wadami i schorzeniami słuchu. Do przedszkola przyjmowane są dzieci o innych rodzajach niepełnosprawności:

 • upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i umiarkowanym
 • opóźnienia rozwojowe w zakresie percepcji, motoryki, mowy i myślenia
 • choroby somatyczne
 • choroby genetyczne
 • dysfunkcje w zakresie modulacji sensorycznej

Przedszkole obecnie liczy siedem oddziałów, w tym cztery integracyjne. Pracują tu nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej, specjaliści w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii, rehabilitacji ruchowej, muzykoterapii i terapii integracji sensorycznej. Naszym podopiecznym zapewniamy dietę: podstawową i bezmleczną.

W wychowaniu i nauczaniu przedszkolnym obowiązują następujące zasady:

 • podmiotowe traktowanie każdego wychowanka - dziecko jest współuczestnikiem i partnerem w realizacji własnej "ścieżki rozwojowej",
 • indywidualizacja - dziecko ma różne potrzeby, zainteresowania i możliwości rozwojowe,
 • stopniowanie trudności i powtarzalności doświadczeń - od tego, co bliskie - do tego, co dalekie, od rzeczy prostych do bardziej złożonych,
 • uczestnictwo wszystkich dzieci w życiu grupy - przyswajanie norm współżycia, akceptacja i tolerancja odmienności jednostki,
 • pomoc, a nie wyręczanie dziecka w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych stymulowany jest wg indywidualnych programów opracowanych przez zespół nauczycieli specjalistów.

W oddziałach integracyjnych nauczyciele organizują różne sytuacje edukacyjne i formy aktywności dziecięcej w trakcie zabaw oraz zajęć grupowych, zespołowych i indywidualnych.

Proces wychowawczo - dydaktyczny w oddziałach przedszkolnych organizowany jest w oparciu o nową Podstawę Programową. Uwzględniając potrzeby dzieci niepełnosprawnych dodatkowo funkcjonuje "Program wychowania przedszkolnego dla dzieci głuchych".

Proces wychowawczo - dydaktyczny opiera się na takich metodach jak:

 • werbo - tonalna
 • elementy metody gestowej
 • metoda integracji sensorycznej
 • nauczania globalnego
 • psychostymulacyjna metoda kształtowania oraz rozwoju mowy i myślenia
 • metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • "Dobrego startu" M. Bogdanowicz
 • metoda P. Dennisona - kinezjologii pedagogicznej
 • techniki pracy Celestyna Freineta
 • metoda R. Labana - gimnastyka twórcza
 • metoda K. Orffa - celem rozwijania ruchowej ekspresji twórczej.

Szczycimy się tym, że w naszej placówce działa jedyne w Polsce Koło Caritas, w ramach którego organizujemy aukcję prac plastycznych dzieci, rozprowadzamy baranki i chlebki wielkanocne, stroiki i świece Caritas. Cały dochód przeznaczony jest na pomoc potrzebującym.