Przedszkole Samorządowe nr 55

z Oddziałami Integracyjnymi

Jesteśmy przedszkolem z oddziałami integracyjnymi, do którego uczęszczają zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne. Założeniem przyświecającym nam w codziennej pracy jest wspomaganie indywidualnego rozwoju naszych wychowanków we wszystkich sferach osobowości, uczenie samodzielności oraz rozwijanie ogólnoludzkich wartości takich jak akceptacja i tolerancja odmienności każdego członka społeczności przedszkolnej.

W wychowaniu i nauczaniu przedszkolnym obowiązują następujące zasady:

  • podmiotowe traktowanie każdego wychowanka - dziecko jest współuczestnikiem i partnerem w realizacji własnej "ścieżki rozwojowej",
  • indywidualizacja - dziecko ma różne potrzeby, zainteresowania i możliwości rozwojowe,
  • stopniowanie trudności i powtarzalności doświadczeń - od tego, co bliskie - do tego, co dalekie, od rzeczy prostych do bardziej złożonych,
  • uczestnictwo wszystkich dzieci w życiu grupy - przyswajanie norm współżycia, 
  • akceptacja i tolerancja odmienności jednostki, pomoc, a nie wyręczanie dziecka w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.